Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s., Jeseník

čl. I Předmět všeobecných podmínek

Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, IČO: 451 93 452, zapsané v OR KS Ostrava, oddíl B, vl. č. 323 (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování, léčení, procedury a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) Klientům, které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Lázní a Klientů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky a smluvní vztahy s Klientem - občanem, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., v platném znění) a vztahy s jiným Klientem, se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Služby budou Lázně poskytovat Klientům v lázeňských domech Sanatorium Priessnitz, Bezruč, Jan Ripper,
Wolker, Vila na kolonádě, Lékařská vila, Mír, Jubilejní vila, Maryčka, Bílý Kříž, Karolína, popřípadě v jiných objektech, které lázně užívají.

čl. II Objednávání služeb a uzavření smlouvy

Pobyt v Lázních si Klient objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: rezervace@priessnitz.cz . Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán.

Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození,
 • adresa trvalého bydliště,
 • telefon,
 • název pobytu,
 • počet osob,
 • termín pobytu,
 • délka pobytu,
 • kategorie ubytování.

Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah ubytovacích, léčebných a stravovacích služeb,
 • datum vystavení objednávky.

Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce, odpovídá objednávající klient.

Objednávka Klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Lázněmi, kterou vzniká mezi Klientem a Lázněmi smluvní vztah o prodeji služeb.

Zasláním objednávky Lázním Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Lázní: www.priessnitz.cz.

čl. III Práva a povinnosti poskytovatele

Základní práva Klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Lázněmi. K čerpání služeb opravňuje Klienta potvrzení pobytu vystavené Lázněmi,
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Lázním známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Lázně zpracovávaly chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,

Základní povinnosti Klienta:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje doprovod a dohled dospělé osoby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v den nástupu prokáže na příslušné recepci lázeňského domu občanským průkazem, potvrzením objednávky Lázněmi a dokladem o zaplacení služeb,
 • dodržovat stanovený program a předpisy ubytovacího a léčebného zařízení,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, lázeňskím zařízení a poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Lázním nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Povinnosti Lázní:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Lázním známy,
 • při zpracovávání osobních údajů Klienta jsou Lázně povinny dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

čl. IV Platební podmínky

Všechny ceny pobytů a služeb Lázní jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

Úhradu objednaného pobytu provádí Klient formou 100% zálohy za jím objednané a Lázněmi potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je Klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

Způsob úhrady:

 • bankovním převodem
 • v hotovosti
 • složenkou
 • platebními kartami (MasterCard, VISA, Maestro, VISA Elektron, JCB, Benefit Plus, Dinners Club Int.)

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 423062/0800

Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, mohou Lázně od potvrzené objednávky odstoupit.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem, je možné po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci příslušného lázeňského domu nebo v přijímací kanceláři, a to před poskytnutím první služby.

V den skončení pobytu Lázně vystaví Klientovi účet za čerpané služby, ve kterém taktéž Lázně zúčtují uhrazenou zálohu, přičemž rozdíl je Klient povinen doplatit v hotovosti buď na recepci příslušného lázeňského domu, nebo v přijímací kanceláři, nejpozději v den skončení pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

čl. V Odstoupení od smlouvy

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Lázním. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

 • do 30 dnů před dnem nástupu bez odstupného
 • od 29 dnů do 10 dnů před nástupem 20% z celkové ceny pobytu
 • od 09 dnů do 03 před dnem nástupu 40% z celkové ceny pobytu
 • od 03 dnů do nástupu 100% z celkové ceny pobytu

Lázně mohou od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

V případě stornované objednávky provedou Lázně nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

Lázně mohou odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.

čl.VI Reklamace

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.

V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace.

čl.VII Závěrečná ustanovení

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas se zasíláním informací a Lázních a aktuálních novinkách, který může být klientem kdykoliv odvolán.

Lázně mají právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách Lázníwww.priessnitz.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzením objednávky. Nesouhlasí-li Klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. října 2012 a ruší všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

V Jeseníku dne 14.9.2012


Ing. Roman Provazník
ředitel společnosti

Image 1Image 2
8.7°