Léčba po Covid-19 s úhradou zdravotní pojišťovny

Léčba po Covid-19 s úhradou zdravotní pojišťovny

Postcovidová péče s úhradou zdravotních pojišťoven

Nabízíme možností využití následné léčebně rehabilitační péče v Priessnitzových léčebných lázních u pacientů, kteří prodělali závažnější plicní onemocnění formu Covid-19 a byli v souvislosti s touto nemocí hospitalizováni.

Jedná se o komplexní lázeňskou léčbu indikační skupiny V/3 - stavy po komplikovaném zánětu plic. Délka léčebné rehabilitace je 21 dnů a musí být zahájena do 4 měsíců po ukončení hospitalizace. Pacienti mají nejčastěji tuto formu doléčení uvedenou v doporučení uvedeném v propouštěcí zprávě z hospitalizace.

Toto doporučení může navrhovat lékař odborností interní lékařství, pneumologie a RFM.

Na základě takového doporučení by měl praktický lékař neprodleně vystavit  návrh na komplexní lázeňskou léčbu a tento návrh odeslat do spádové zdravotní pojišťovny. Další možností je vystavení návrhu na lázeňskou léčbu přímo při ukončení hospitalizace a tento odeslat do spádové zdravotní pojišťovny.

Využití lázeňské léčebné rehabilitace zcela jistě urychlí rekonvalescenci pacientů a zlepší kvalitu jejich života. 

K tomuto účelu je pak v lázních pro každého jednotlivého klienta sestaven lékařem individuální léčebný plán sestávající z léčebných procedur, dietního režimu a řízené pohybové aktivity v podhorském prostředí  s jedním z nejčistších klimatických podmínek v ČR.

Infekce Covid-19 postihuje zejména dýchací ústrojí. Léčba dechového ústrojí v Priessnitzových léčebných lázních (PLL) sahá hluboko do historie. Již Vinenz Priessnitz řekl: „Kdybych neměl vodu, léčil bych vzduchem.“ V novodobé historii lázní jsou indikace pro nemoci dechového ústrojí vedeny hned od prvopočátku. Bohaté zkušenosti s léčbou onemocnění dýchacího ústrojí byly rozšířeny v roce 2015, kdy byla klasická lázeňská léčba rozšířena o dechovou rehabilitaci.

Pro koho je lázeňský pobyt vhodný:

 • po infekci Covid-19 s těžším průběhem, tj. s postižením průdušek a plic (čili dolních cest dýchacích)

 • po infekci Covid-19 s postižením horních cest dýchacích s protrahovaným průběhem

 • po infekci Covid-19 s následky

Co nabízíme v rámci rekonvalescenčního pobytu / jaký efekt lze po absolvování očekávat:

 • Oblast PLL má nejčistější vzduch v celé republice. Ten usnadní a zejména urychlí rekonvalescenci dýchacích cest, napomůže k regeneraci dýchacího systému vyloučením většiny škodlivin, se kterými se denně stýkáme a které zatěžují sliznice dýchacích cest, čímž zpomalují proces regenerace

 • Dechová rehabilitace, která je součástí lázeňského programu umožní návrat k správnému dechovému stereotypu dýchání či nácvik správného stereotypu dýchání. Při jakýchkoli potížích s dýcháním se automaticky aktivují tzv. pomocné dechové svaly, které zůstávají aktivovány i dlouho po vymizení potíží. To vede k nedostatečné ventilaci dolních, ale i středních části plic, a tím k zvýšení rizika infekce v těchto oblastech. Současně dochází k přetížení krční a horní hrudní páteře, bolestem hlavy, ramen. Dechová rehabilitace návratem k správnému stereotypu dýchání zabezpečuje zlepšení ventilace všech částí plic, a tím i snížení rizika dalších infekcí. Současně snižuje přetížení krční a hrudní páteře a výskyt návazných potíží (bolesti hlavy, ramen,…). Dále dechová rehabilitace umožňuje nácvik úlevových poloh při dechových potížích. K dalším efektům dechové rehabilitace patří: zlepšení mobility bronchiální sekrece a usnadnění expektorace, zvýšení rozvíjení hrudníku (odstranění pocitu sevření hrudníku).

 • Pročištění dýchacích cest je zabezpečeno pomocí již zmíněné dechové rehabilitace, cvičení na čistém vzduchu a obohaceno inhalacemi.

 • Zlepšení imunity je dáno kombinací čistého vzduchu, pohybem – převažuje venkovní cvičení, a procedurami podle Vincenze Priessnitze.

 • Snížení aktivity sympatického systému, která je výrazně zvýšena z důvodu dlouhodobého stresu při a po infekci Covid-19. Zde se uplatňují zejména fyzická aktivita a procedury podle Vincenze Priessnitze.

Závěr:

Výše uvedenými metodami lze dosáhnout:

 1. snížení stresové zátěže – toto snížení má samo o sobě pozitivní vliv na imunitu

 2. zvýšení kompetencí v péči o sebe

 3. celkově zlepšení imunity

 4. posílení dechových svalů a zlepšení kondice dechových svalů s nácvikem správného stereotypu dýchání, které umožní lehčí dýchání, prodýchání všech části plic (jako prevence infekce), snížení stresového zatížení (pocit nedostatečného dechu proti stavu před infekci)

 5. zlepšení celkové kondice po infekci.

Speciální léčebně rehabilitační pobyty na posílení duševního zdraví v době pandemie
Současná situace pramenící z cca rok trvající pandemie Covid-19 má velmi nepříznivý vliv na většinu populace jak v ČR, tak ve světě. Jak uvádí i věhlasný odborník na léčbu duševních poruch Profesor MUDr. Cyril Höschl, došlo v souvislosti s pandemií k velmi výraznému nárůstu psychických potíží, dominantně depresí a úzkostných stavů. 

Psychosociální dopady pandemie
Předpokládá se, že psychosociální dopady pandemie dalece převáží ty medicínské, které mohou být samy o sobě značné. Mezi ty zcela zásadní patří zvýšený výskyt potíží v oblasti duševního zdraví (např. stres, strach, úzkost, deprese, komplikovaný smutek, psychosomatická onemocnění).

Využití lázeňské léčebné rehabilitace urychlí rekonvalescenci pacientů a zlepší kvalitu jejich života, a to jak v oblasti plicní rehabilitace, zlepšení dýchacích obtíží a posílení fyzické kondice, tak v oblasti léčby psychických potíží, stresu, depresí a jiných projevů duševních poruch v případě komplexní lázeňské léčby duševních poruch indikační skupiny IX.

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. jako velmi významný představitel léčebně rehabilitační péče, který se zaměřuje již od svého založení na léčbu psychických a psychosomatických onemocnění, mohou v oblasti jak preventivní, tak léčebné nabídnout ucelený léčebně rehabilitační program směřující k minimalizaci nebo naprosté eliminaci dopadů pandemie na člověka.

Efekt léčebně rehabilitační péče v oblasti psychiky a psychosomatiky jsme dokonce jako jedni z mála prokázali studií z roku 2017 ve spolupráci s Endokrinologickým ústavem Praha, a Klinikou rehabilitačního lékařství 3LF UK Praha. Výsledky potvrzují efekt komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče v Priessnitzových léčebných lázních, a.s. Jeseník jak v oblasti hormonální ( vzestup neurohormonů, které mají příznivý vliv na duševní zdraví) tak v oblasti kvality života a pohybových potíží.

Po absolvování této léčby by mělo dojít ke zlepšení jak psychického stavu, tak fyzické kondice. V oblasti psychické dominantně zvýšením frustrační tolerance s výraznějším posílením odolnosti vůči stresové zátěži. Zlepšení spánku, zmírnění nebo ústup úzkostí, tenze a emoční lability.

V oblasti tělesné uvolnění svalového napětí, zlepšení hybnost v oblasti páteře a nosných kloubů, zmírnění nebo odstranění bolestivých projevů v oblasti pohybového aparátu, zlepšení metabolismu, normalizace krevního tlaku a zlepšený dechových funkcí.

K tomuto účelu by byl pro každého jednotlivého klienta sestaven individuální léčebný plán sestávající z cca 3 léčebných procedur denně. Dietního režimu a řízené pohybové aktivity v podhorském prostředí s jedním z nejčistších klimatických podmínek v ČR.

Procedury, které by klienti absolvovali:

 • celková vodoléčba (vířivé koupele, perličkové koupele, CO2 koupele, skotské střiky, Priessnitzova pololázeň, přísadové koupele)
 • Fyzikální léčba: magnetoterapie, kryoterapie, parafinové zábaly, analgetická elektroléčba, čtyřkomorová galvanická lázeň, magnetická stimulace CNS.
 • Světloléčba: fototerapie depresivní poruchy, laser,
 • Mechanotertapie: různé druhy masáží
 • Fyzioterapie: Skupinová a individuální LTV, cvičení v bazénu, měkké techniky a mobilizace,
 • Psychoterapie a relaxace: individuální případně skupinová psychoterapie, relaxační cvičení, autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace.
 • Zlepšení funkce dýchacích cest:12 druhů inhalace, dechové cvičení skupinové, dechová rehabilitace individuální

Vyjádření MUDr. Jaroslava Novotného, vedoucího lékaře Priessnitzových lázní

Jak může pobyt v lázních pomoci tělu a mysli při stresu dnešní doby?
protože je lázeňské zařízení de facto izolováno od okolního světa, není součástí města, ale nachází se cca 3km od občanské zástavby, je aktuálně jakousi oázou klidu a pohody, která je nutná pro posílení psychického stavu a zvýšení obranyschopnosti a imunity v současné době tak důležitého aspektu boje každého jednotlivého člověka s touto nemoc. Velmi záleží na aktuálním stavu imunitního systému, protože se zajisté všichni opakovaně setkáváme v tímto velmi zákeřným virem, ale lidé jejichž imunitní systém je zcela v pořádku si sním s největší pravděpodobností dovedou poradit, aniž by došlo k propuknutí nemoci.