Ogólne warunky handlowe

§ I - Przedmiot warunków handlowych

Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, IČO: 451 93 452, wpisane w OR KS Ostrava, oddział B, vl. nr 323 (dalej Uzdrowisko).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w zakresie świadczenia następujących usług - zakwaterowanie, wyżywienie, leczenie, zabiegi i inne dodatkowe usługi (dalej usługi) Klientom, regulują także stosunki umowne oraz określają prawa i obowiązki Uzdrowiska i Klientów. Wszelkie stosunki umowne są wprowadzane w życie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, stosunki umowne z Klientem - obywatelem, które nie są zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, regulowane są na podstanie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 40/1964 Sb., z późniejszymi zmianami), a stosunki handlowe z innym Klientem regulowane są na podstawie Kodeksu Handlowego (Dz. U. nr 513/1991 Sb., z późniejszymi zmianami).

Uzdrowisko będzie świadczyło usługi Klientom w domach uzdrowiskowych Priessnitz, Bezruč, Jan Ripper, Wolker, Vila na kolonádě, Lékařská vila, Mír, Jubilejní vila, Maryčka, Bílý Kříž, Karolína, ewentualnie w innych obiektach, z których korzysta Uzdrowisko.

§ II - Zamówienie usług oraz podpisanie umowy

Pobyt w Uzdrowisku Klient rezerwuje za pośrednictwem pisemnego zamówienia, które wysyła pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres rezervace@priessnitz.cz. Prawidłowo wypełniony i wysłany formularz zamówienia stanowi umowę wiążącą dla Klienta.

Formularz zamówienia musi zawierać następujące niezbędne elementy:

 • imię i nazwisko Klienta,
 • data urodzin,
 • adres stałego zameldowania,
 • numer telefonu,
 • nazwa pobytu,
 • liczba osób,
 • termin pobytu,
 • długość trwania pobytu,
 • kategoria zakwaterowania.

Następnie zamówienie musi zawierać:

 • informacje dotyczące wymagań w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz usług leczniczych,
 • data wystawienia zamówienia,

Za stosunek umowny współuczestników pobytu wymienionych w zamówieniu, odpowiada zamawiający Klient. Zamówienie Klienta stanowi projekt umowy, właściwa umowa zawierana jest poprzez potwierdzenie zamówienia przez Uzdrowisko. Jej zawarcie tworzy stosunek umowny pomiędzy Klientem a Uzdrowiskiem w zakresie świadczenia usług. Poprzez wysłanie zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz że zgadza się z nimi. Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe znajdują się na stronach internetowych Uzdrowiska www.priessnitz.cz.

§ III - Prawa i obowiązki świadczącego usługi

Podstawowe prawa Klienta:

 • prawo do uzyskania świadczeń w zakresie i jakości ustalonej na podstawie potwierdzonego przez Uzdrowisko zamówienia
 • do korzystania z usług uprawnia Klienta potwierdzenie pobytu, wystawione przez Uzdrowisko.
 • prawo do każdej informacji, którą posiada Uzdrowisko, a która dotyczy zamówionych usług
 • prawo do ochrony danych osobowych. Zrealizowanie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą
 • Klienta na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., z późniejszymi zmianami
 • Uzdrowisko przetwarzało będzie dane osobowe Klienta, włącznie z numerem PESEL, a to wyłącznie do działań niezbędnych do wykonania zamówienia i tak długo jak jest to konieczne, aby je wykonać.

Podstawowe obowiązki Klienta:

 • Posiadanie wszystkich potrzebnych dokumentów, potrzebnych do świadczenia usług,
 • Zapewnienie opieki osoby dorosłej osobom młodszym niż 15 lat lub dla tych, których stan zdrowia tego wymaga,
 • Zapewnienie zgody opiekuna prawnego w wypadku samodzielnego pobytu osoby poniżej 18 roku życia,
 • Pojawienie się w odpowiednim czasie i miejscu świadczenia usług, przy czym Klient w dniu przyjazdu na recepcji w odpowiedniem domu uzdrowiskowym powinien okazać dowód tożsamości,
 • Potwierdzenie rezerwacji oraz dowód wpłaty za usługi, zachowanie ustalony program i przepisów obowiązujących przy zakwaterowaniu oraz podczas procedur leczniczychuregulowanie płatności za zamówione usługi w całości oraz w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem ich świadczenia,działać tak, aby uniknąć szkody dla zdrowia lub mienia kosztem innych klientów, obiektów uzdrowiskowych oraz świadczących usługi oraz uiścić opłatę za ewentualną szkodę, którą Klient spowodował Uzdrowisku lub innym, świadczącym usługi w ramach korzystania z usług.

Obowiązku Uzdrowiska:

 • zapewnienie osobom wymienionym w zamówieniu, usług regulowanych w tym zamówieniu, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • zapewnienie Klientowi usługi w terminie, zakresie i jakości na podstawie potwierdzonej rezerwacji,
 • zgodne z prawdą i rzetelne informowanie Klienta o wszystkich faktach, które dotyczą zamówionych usług, które są ważne podczas obowiązywania umowy, a które znane są Uzdrowisku,
 • podczas przetwarzania danych osobowych Klienta, Uzdrowisko jest zobowiązane zadbać, aby klient nie doznał szkody w zakresie swoich praw, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do poszanowania godności ludzkiej oraz do ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w życie prywatne i osobiste.

§ IV - Warunki płatności

Wszystkie ceny pobytów i usług, świadczonych przez Uzdrowisko, znajdują się w ofertcie oraz odpowiednich cennikach i oferują usługi w nich zawarte.

Opłatę za zarezerwowany pobyt Klient uiszcza w formie 100% zaliczki za zarezerwowane i potwierdzone przez Uzdrowisko usługi. Zaliczka musi zostać uregulowana najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu chyba, że ustalono inaczej. Jeśli pobyt został zarezerwowany w terminie 30 lub mniej dni przed rozpoczęciem pobytu, o sposobie zapłaty Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu pobytu lub lub przy rezerwacji pobytu.

Sposób zapłaty:

 • przelewem
 • gotówką
 • przekazem pieniężnym
 • kartami płatniczymi (MasterCard, VISA, Maestro, VISA Elektron, JCB, Dinners Club Int.)
 • Czekiem (Sodexho Pass, Le Cheque Déjeuner, Accor Services, Menu Service)

Bank Raiffeisenbank, a.s.
Numer rachunku: 1091101011/5500

Jeśli zaliczka za pobyt nie zostanie uiszczona w terminie, podanym w potwierdzeniu pobytu, Uzdrowisko może odstąpić od realizacji potwierdzonej rezerwacji. W przypadku, gdy uregulowanie zapłaty z wyprzedzeniem nie jest możliwe, istnieje możliwość zapłaty za pobyt na miejscu (kartą płatniczą lub gotówką). Płatność za pobyt musi zostać uiszczona w recepcji odpowiedniego domu uzdrowiskowego lub w biurze, a to przed rozpoczęciem pierwszego świadczenia.

W dniu zakończenia pobytu Uzdrowisko wystawi klientowi rachunek za wykorzystane świadczenia, w którym zawarta zostanie również uiszczona zaliczka, przy czym Klient jest zobowiązany dopłacić ewentualnie powstałą różnicę w gotówce w recepcji odpowiedniego domu uzdrowiskowego lub w biurze, najpóźniej w dzień zakończenia pobytu lub w ostatni dzień korzystania ze świadczeń.

§ V - Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo zrezygnować z pobytu kiedykolwiek, tzn. odstąpić od potwierdzonej rezerwacji pobytu. Rezygnacja musi zostać potwierdzona w formie pisemnej i w odpowiedni sposób dostarczona Uzdrowisku. Klient może zrezygnować z potwierdzonej, wiążącej rezerwacji do dnia rozpoczęcia pobytu, poprzez zapłacenie opłaty za anulowanie rezerwacji, która stanowi:

 • do 30 dni przed dniem rozpoczęcia bez odstępnego
 • od 29 dni do 10 dni przed rozpoczęciem 20% całkowitej ceny pobytu
 • od 09 dni do 4 dni przed rozpoczęciem 40% całkowitej ceny pobytu
 • od 03 dni do dnia rozpoczęcia 100% całkowitej ceny pobytu

Uzdrowisko może odstąpić od pobierania opłaty, jeśli Klient nie wykorzystał świadczeń z istotnych powodów, które zostały wyczerpująco udowodnione. Opłata za rezygnację nie jest naliczana w następujących przypadkach - śmierć, choroba klienta, klęska żywiołowa, uniemożliwiająca rozpoczęcie pobytu w umówionym terminie.

W przypadku anulowania rezerwacji, Uzdrowisko do 21 dni rozliczy się i zwróci Klientowi zapłaconą zaliczkę z odliczoną opłatą za rezygnację, jeśli takowa zaistnieje.

Uzdrowisko może anulować potwierdzoną rezerwację z powodu poważnego naruszenia obowiązków przez Klienta (np. nieuiszczenia w odpowiednim czasie i w pełnej kwocie opłaty za pobyt i świadczenia), uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, a to bez prawa do do dalszych świadczeń.

§VI - Reklamacje

Jeśli zakres lub jakość świadczonych przez Uzdrowisko usług jest wyraźnie niższa niż zostało to potwierdzone w zamówieniu, Klient zyskuje prawo do reklamacji. W przypadku reklamacji usług Klient zobowiązany jest poinformować o niezgodnościach z umową niezwłocznie u świadczącego usługi tak, aby mogły zostać zlikiwidowane natychmiast na miejscu. Jeśli nie będzie to możliwe, z Klientem zostanie sporządzona pisemna reklamacja .

§VII - Postanowienia końcowe

W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami umowy a Ogólnymi Warunkami Handlowymi, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

Uzdrowisko ma prawo do jednostronnej zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych Jeśli dojdzie do takiej zmiany, nowa wersja Ogólnych Warunków Handlowych zostanie opublikowana na stronach internetowych Uzdrowiska www.laznejesenik.cz i automatycznie zostanie załączona do wszystkich nowych potwierdzeń zamówienia. Jeśli klient nie zgadza się na zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych w zakresie świadczenia usług, ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy (w ciągu 5 dni od daty ich wejścia w życie), w przeciwnym razie uznaje się, że zgadza się ze zmianą Ogólnych Warunków Handlowych w zakresie świadczenia usług. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych staje się nieważne z jakiejkolwiek przyczyny, fakt ten nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zasada ta nieobowiązuje jeśli Kodeks Cywilny stanowi coś innego. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 i zastępują wszystkie wcześniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

W Jeseníku dnia 19.8.2009

Ing. Roman Provazník
dyrektor spółki