Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů:

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Jeseník, Priessnitzova 299/12
IČO: 45193452
(dále jen „správce“)

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s. u Vašich léčebných pobytů v našich lázních:

kontaktní osobní údaje při započetí pobytu v lázních:

• jméno a příjmení, příp. titul,
• datum narození,
• adresa trvalého pobytu,
• telefonní a e-mailové spojení,
• v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)
• údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči – kromě kontaktních údajů též:
• údaje o zdravotní pojišťovně,
• číslo pojištěnce,
• údaje o navrhujícím lékaři,
• údaje o zaměstnavateli,
• údaje o diagnóze,
• údaje o navrhované délce pobytu),
• údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče,
• v případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu (případně včetně Vašeho čísla účtu, či čísla platební karty). V případě Vašeho členství v našem věrnostním programu/klubu též:
• údaje o tomto členství uvedené v přihlášce do věrnostního programu/klubu, spolu s údaji o čerpaných výhodách.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči a údaje vyplněné v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našimi lázněmi, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrh na lázeňskou péči naše lázně získávají od Vaší zdravotní pojišťovny.

Obdobně též údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě, v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu Vašeho léčebného pobytu v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče, či v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či Vámi-samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů bychom Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

V případě cizinců předáváme cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
• právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
• právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
• v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
• právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
• v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
• kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
• máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

5. Ověření totožnosti subjektu údajů

V případě, že obdržíme podání fyzické osoby - subjektu údajů, kterým v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

a) uplatňuje právo na přístup ke svým osobním údajům, a/nebo,
b) žádá o vyřízení žádosti o potvrzení, zda správce ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje týkající se žadatele, a/nebo,
c) žádá o bezplatné poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů a/nebo,
d) žádá o sdělení, které kategorie osobních údajů jsou zpracovávány, a/nebo,
e) žádá o sdělení, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, a/nebo,
f) žádá o sdělení, jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, jaká jsou kritéria použitá ke stanovení této doby, a/nebo,
g) žádá o sdělení, zda (a za jakých podmínek) může po správci požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracovávání, popřípadě zda a jak může subjekt údajů podat námitku proti zpracovávání mých osobních údajů, a/nebo,
h) žádá o sdělení, zda (a jak) může subjekt údajů podat stížnost u dozorového úřadu a kdo je tímto dozorovým úřadem, a/nebo,
i) žádá o sdělení veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, které se subjektu údajů týkají, pokud nebyly získány přímo od něj, a/nebo,
j) žádá o sdělení, zda vzhledem ke zpracovávání osobních údajů subjektu údajů dochází rovněž k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech dále žádá o poskytnutí smysluplných informací týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro jeho osobu, a/nebo,
k) žádá o sdělení, kdo jsou příjemci osobních údajů tohoto subjektu údajů, popřípadě žádá uvést jejich kategorie, kterým byly nebo budou zpřístupněny jeho osobní údaje, a/nebo,
l) žádá o sdělení příjemců ze třetích zemí a mezinárodních organizací, kteří měli nebo budou mít k dispozici osobní údaje subjektu údajů, a/nebo,
m) žádá o poskytnutí informací ohledně záruk dle čl. 46 GDPR v případě, že se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

jsme vždy povinni před zpracováním shora uvedených žádostí dostatečně ověřit identitu žadatele. Máme-li pochybnosti o totožnosti žadatele, máme právo si od žadatele vyžádat dodatečné informace nezbytné k potvrzení jeho totožnosti (čl. 12 odst. 6 GDPR).

Jsme oprávněni v případě pochybností o identitě žadatele vyžádat si od této osoby:
a) zaslání žádosti s ověřeným podpisem žadatele v případě, že žadatel učinil žádost v listinné formě,
b) zaslání žádosti s elektronickým podpisem, tj. s údaji v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě
c) zaslání žádosti datovou schránkou, má-li ji žadatel zřízenu

Nejsme oprávněni vyžadovat další informace k ověření identitě žadatele zejména v případech, kdy:
a) správce v rozhodné době (tj. době podání příslušné žádosti) zpracovává emailový kontakt jako osobní údaj žadatele, ze kterého byla příslušná žádost odeslána
b) správce v rozhodné době zpracovává telefonní číslo žadatele, pak učiní telefonát na toto telefonní číslo za účelem ověření identity žadatele a dle dohody s žadatelem pak zašle požadované informace či sdělí další skutečnosti týkající se zpracování osobních údajů elektronicky na žadatelem udanou emailovou adresu či písemně na žadatelem udanou adresu,
c) správce má možnost identitu žadatele ověřit jinak (např. prostřednictvím veřejných rejstříků, dosavadní komunikace)
d) žadatel učinil žádost osobně před příslušným pracovníkem správce či jinou jím pověřenou osobou.
 

6. Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Místo zpracování:

Adresa: Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník

Umístění kamer:

- parkoviště před a za budovou Priessnitz

- parkoviště pod budovou Mír

- odstavné parkoviště pod bytovým domem PLL a.s.

- vstupní prostory budov Mír a JV včetně spojovacího koridoru

- vstupní prostor budovy Hrad, Ripper a Kongresového sálu

- recepce budov Priessnitz, Ripper, Bezruč

- úložiště zavazadel PS, chodba z haly Priessnitz vedoucí k Zrcadlovému sálu a chodba 2.patra PS Nová budova

- trezorové místnosti PS

- zásobovací vstupy do budov PS a JV

- Jídelna PS

- kavárna Sofie

- lázeňský obchůdek Bílý Kříž

- úschovna kol Schindler

Vstupy a vjezdy do areálu a prostory správce snímaných kamerovým systémem jsou opatřeny piktogramy upozorňujícími na provoz kamerového systému.

Účel zpracovaní osobních údajů: Ochrana majetku správce v místech vstupu či vjezdu fyzických osob do areálu a vnitřních prostor správce za účelem zajištění práv a právem chráněných zájmů správce, za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se zjištěním události, které poškodily důležité a právem chráněné zájmy správce.

Uchování záznamu z kamer: Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou záznamu 3 dnů, pro řešení incidentů zjištěných s časovým odstupem. Po 3 ti dnech se záznam automaticky přemazává záznamem novým.

Kamera umístěná v Sofii je bez záznamu a je určena pro dohled matek nad dětmi.

Předaní osobních údajů:

Záznamy z kamerového systém mohou být předány pouze na základě zákonného důvodu orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení. Správce může záznamy těmto orgánům poskytnout i na základě vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou záznamem zachyceny.

7. Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů lze kontaktovat ustaveného pověřence pro ochranu osobních údajů: Email: poverenec@priessnitz.cz Poslední aktualizace tohoto Prohlášení provedena dne 11.3. 2020.

POŘÍZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ  A VIDEOZÁZNAMŮ NA AKCÍCH

V roce 2021 proběhnou na pozemcích Priessnitzových lečebných lázní následující akce: 
Oslavy Světového dne vody, Lázeňské velikonoce, Rej jesenických čarodejnic, 174. Zahájení lázeňské sezóny, Den dětí, Dny her v Háji víly Ozdravy, Svatojánská noc, Lázeňské slavnosti, Dny her v Háji víly Ozdravy, Lázeňské koloběžkování ,Den bezpečnosti a zdraví, Priessnitz cup 2021, Lázeňské vinobraní, XXI. Svatováclavské setkání, Týden Vincenze Priessnitze, Konference Vincenze Priessnitze, Haloween v lázních, Vánoční trhy a rozsvěcení sanatoria Priessnitz, Mikuláš pro děti, Adventní koncert, Silvestr v lázních a veškeré kulturní a sportovní akce pořádané Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s..

V průběhu těchto akcí se budou pořizovat fotografie a video záznamy. Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a ani nebudou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, nedojde k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR. Tímto se správce (Priessnitzovy léčebné lázně a.s.) zavazuje k přiměřené propagaci jednotlivých akcí (následně na webových stránkách lázní a sociálních sítích) a splněním podmínek k zachování důstojnosti a cti snímaných a zveřejňovaných subjektů údajů (občané, návštěvníci, soutěžící).

Vzhledem k okolnostem plánovaných akcí lze tedy rozumně předpokládat, že občané svou účastí na těchto akcích souhlasí s výše uvedeným.

Informace o zpracování osobních údajů k uplatnění voucheru na slevu ve výši 4.000,--Kč v rámci dotačního titulu COVID - Lázně