Všeobecné podmínky věrnostního programu Priessnitz PREMIUM

platné a účinné od 1. 6. 2018 (dále jen „Všeobecné podmínky“)

​​​​​1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.
Provozovatelem věrnostního programu Priessnitz Premium (dále jen „Věrnostní program“) je společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČO: 45193452, se sídlem Priessnitzova 299/12, 790 01 Jeseník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 323 (dále jen „Provozovatel“).

1.2.
Z účasti ve Věrnostním programu má každý oprávněný držitel věrnostní karty Priessnitz Premimum Card (dále jen „PPCard, nebo PPCard+, nebo PPCard Club“ v závislosti na dosažené úrovni Věrnostního programu) vztahujících se ke konkrétní úrovni Věrnostního programu právo za podmínek upravených v těchto Všeobecných podmínkách čerpat výhody a slevy.  Slevy se nesčítají a nekombinují, vždy může být poskytnuta pouze jedna sleva a to ta vyšší. Věrnostní program se nevztahuje na pobyty se smluvní cenou (firemní pobyty, akce) včetně pobytů přes zdravotní pojišťovny.

1.3.
Věrnostní program Priessnitz Premium má celkem tři úrovně:

 1. 1.3.1. Program Priessnitz Premium (základní úroveň) s věrnostní kartou PPCard
 2. 1.3.2. Program Priessnitz Club s věrnostní kartou PPCardClub
 3. 1.3.3. Program Priessnitz Premium + s věrnostní kartou PPCard+

 

​​​​​2. VZNIK ÚČASTI VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

 

2.1.
Účastníkem Věrnostního programu (dále jen „Účastník“) se může stát každý klient (dále jen „Klient“), který si zakoupil samoplátecký  pobyt v  zařízení Priessnitzových léčebných lázní Jeseník Provozovatele (dále jen „Lázeňské zařízení Provozovatele“), definovaného na internetových stránkách Provozovatele http://www.priessnitz.cz  (dále jen „Internetové stránky Provozovatele“), který je plně svéprávný a splnil podmínky pro účast ve Věrnostním programu, které jsou upraveny dále v těchto Všeobecných podmínkách. Z účasti ve Věrnostním programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

2.2.
Každému Klientovi Lázeňského zařízení Provozovatele, který má zájem o účast ve Věrnostním programu a splní podmínky příslušné úrovně Věrnostního programu, bude na jeho žádost pracovníkem recepce Provozovatele vydána Přihláška k účasti na věrnostním programu Priessnitz Premium , ve kterém Klient vyplní následující údaje o své osobě:

 1. 1.3.1. jméno a příjmení;
 2. 1.3.2. datum narození;
 3. 1.3.3. adresa trvalého bydliště.

(dále jen „Přihláška“)

2.3.
Svým podpisem na Přihlášce Klient stvrdí pravdivost a úplnost vyplněných údajů. Svým podpisem a odevzdáním vyplněné Přihlášky Klient souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami.

2.4.
Účast ve Věrnostním programu v základní úrovni Priessnitz Premimum vzniká okamžikem obdržení PPCard, která bude Klientovi vydána na základě řádně a úplně vyplněné Přihlášky (vyplněné v souladu s článkem 2.2. těchto Všeobecných podmínek) odevzdané příslušnému pracovníkovi Lázeňského zařízení  Provozovatele či doručené poštou Lázeňskému zařízení Provozovatele a zároveň za podmínky, že Klient čerpal jakýkoli samoplátecký pobyt.

2.5.
Účast ve Věrnostním programu v úrovni Priessnitz Premimum+ vzniká okamžikem obdržení PPCard+, která bude Klientovi vydána na základě řádně a úplně vyplněné Přihlášky (vyplněné v souladu s článkem 2.2. těchto Všeobecných podmínek) odevzdané příslušnému pracovníkovi Lázeňského zařízení  Provozovatele či doručené poštou Lázeňskému zařízení Provozovatele a zároveň za podmínky, že za čerpání služeb a nákupu zboží v Lázeňském zařízení Provozovatele získá Klient alespoň 50 000 Kapek. Klient získá 1 Kapku za každou 1,- CZK zaplacenou za službu poskytovanou Lázeňským zařízením Provozovatele.

2.6.
Účast ve Věrnostním programu v úrovni Priessnitz Club vzniká okamžikem obdržení PPCardClub, která bude Klientovi vydána na základě řádně a úplně vyplněné Přihlášky (vyplněné v souladu s článkem 2.2. těchto Všeobecných podmínek) odevzdané příslušnému pracovníkovi Lázeňského zařízení  Provozovatele či doručené poštou Lázeňskému zařízení Provozovatele a zároveň za podmínky, že za čerpání služeb a nákupu zboží v Lázeňském zařízení Provozovatele získá Klient alespoň 100 000 Kapek a je už členem programu Premium+. Klient získá 1 Kapku za každou 1,- CZK zaplacenou za službu poskytovanou Lázeňským zařízením Provozovatele či za zboží v tomto zařízení.

2.7.
V případě, že Klient je již prostřednictvím Přihlášky registrován ve Věrnostním programu na základě jeho účasti v nižší úrovni Věrnostního programu, jsou podmínky pro účast ve výši úrovni Věrnostního programu splněny již dosažením požadovaného množství Kapek.

 

​​​​​3. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚČASTI VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

 

3.1.
Změny jakéhokoli údaje uvedeného v článku 2.2. těchto Všeobecných podmínek je Účastník povinen oznámit Provozovateli prostřednictvím e-mailu na adresu: premium@priessnitz.cz (dále jen „E-mailová adresa Provozovatele“). PPC je nepřenosná, tj. oprávnění k užívání PPC nemá žádná jiná osoba nežli Účastník.

3.2.
V případě ztráty PPC je Účastník oprávněn požádat o její nové vydání Provozovatele. Veškeré získané „kapky“ (body) podle článku 4.4. těchto Všeobecných podmínek je možné převést na novou PPC.

3.3.
Účastník je oprávněn kdykoliv ukončit svou účast ve Věrnostním programu. Účastník tak může učinit osobním oznámením příslušnému pracovníkovi Provozovatele, jakož i prostřednictvím e-mailu na E-mailovou adresu Provozovatele.

3.4.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit účast Účastníka ve Věrnostním programu a deaktivovat PPC, zejména pokud Účastník uvedl v Přihlášce nesprávné, nepravdivé či zkreslené údaje či jinak poruší tyto Všeobecné podmínky.

 

4. PŘEHLED VÝHOD POSKYTOVANÝCH ÚČASTNÍKŮM

 

4.1.
Při každé platbě služeb poskytovaných Lázeňským zařízení Provozovatele či platbě za zboží nabízeného Lázeňským zařízením Provozovatele, při kterém Účastník předloží platnou věrnostní kartu, poskytuje Provozovatel následující slevy a výhody:

 1. 4.1.1. Program Priessnitz Premium (základní úroveň) s věrnostní kartou PPCard

  Exkluzivní nabídky pro členy programu.
  Slevy na všechny kulturní a společenské akce pořádaná Priessnitzovými léčebnými lázněmi 50%.
  SLEVA 5 % NA KOMPLETNÍ SLUŽBY A KONZUMACI.
  Župan na pokoji.

 

 1. 4.1.2. Program Priessnitz Premium +
 • Exkluzivní nabídky pro členy programu.
 • Slevy na všechny kulturní a společenské akce pořádaná Priessnitzovými léčebnými lázněmi 70%.
 • Zapůjčení Nordic Walking holí zdarma.
 • SLEVA 7% NA KOMPLETNÍ SLUŽBY A KONZUMACI.
 • Župan na pokoji.

 

 1. 4.1.3. Program Priessnitz Premium + s věrnostní kartou PPCard+
 • Exkluzivní nabídky pro členy programu. Volný vstup na všechny kulturní a společenské akce pořádaná Priessnitzovými léčebnými lázněmi.
 • Check-in a check-out na požádání prodloužen zdarma.
 • Zapůjčení Nordic walking holí zdarma.
 • Parking zdarma.
 • VIP rezervace.
 • Dárek při příjezdu.
 • Župan na pokoji.
 • SLEVA 10% NA KOMPLETNÍ SLUŽBY A KONZUMACI.

 

4.2.
Aktuální stav počtu kapek sdělí Účastníkovi na vyžádání Provozovatel.

4.3.
Kapky nelze směnit za hotovost.

4.4.
Členství v klubu má platnost 5 let od posledního čerpaného pobytu. Kapky jsou v platnosti po dobu 5 let od jejich získání. 

4.5.
V případě ukončení účasti Účastníka ve Věrnostním programu nevyčerpané Kapky propadají bez náhrady.

4.6.
Provozovatel si vyhrazuje právo pořádat další slevové a marketingové akce, o nichž bude Účastníky informovat na Internetových stránkách Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu. Slevy v rámci jednotlivých slevových a marketingových akcí nelze sčítat.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.
V rámci provozování Věrnostního programu Provozovatel zpracovává o Účastnících následující osobní údaje:

 1. 5.1.1. jméno a příjmení;
 2. 5.1.2. datum narození;
 3. 5.1.3. adresa trvalého bydliště.

(dále jen „Osobní údaje“)

5.2.
Odevzdáním a podpisem Přihlášky Účastník souhlasí se zpracováním Osobních údajů ze strany Provozovatele za účelem realizace práv a povinností Účastníka a Provozovatele vyplývajících z těchto Všeobecných podmínek a z účasti ve Věrnostním programu, a to na dobu neurčitou. 

5.3.
Svým podpisem Přihlášky Klient, Účastník dobrovolně a svobodně Provozovateli coby správci uděluje souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů

 1. 5.3.1. jméno a příjmení;
 2. 5.3.2. datum narození;
 3. 5.3.3. adresa trvalého bydliště.

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství ve Věrnostním programu.

5.4.
Klient, Účastník tím zároveň bere na vědomí, že:

 1. 5.4.1. 
  má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla Provozovatele nebo zasláním e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem na adresu premium@priessnitz.cz
 2. 5.4.2.
  má právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
 3. 5.4.3.
  Provozovatel osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány,
  5.4.4.
  má právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů),
 4. 5.4.5.
  nemá povinnost osobní údaje Provozovateli poskytnout, přičemž, pokud tak neučiní, nebude to pro mne mít žádné právní následky, vyjma nesplnění podmínek účasti ve Věrnostním programu.
 5. 5.4.6.
  Provozovatel jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:
  1. a) zařazení do databáze Účastníků
  2. b) účasti ve Věrnostním programu
  3. c) účasti na marketingových a společenských akcí Provozovatele
  4. d) nabízení služeb a produktů Provozovatele
  5. e) provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování členů Věrnostního programu

5.5.
Klient, Účastník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce – Provozovatele nebo zpracovatele. Dále je srozuměn s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky Věrnostního programu. Nové podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách Provozovatele. Okamžikem platnosti a účinnosti nových podmínek tyto Všeobecné podmínky zanikají.

6.2.
Má se za to, že Účastník souhlasí se změnou Všeobecných podmínek v okamžiku použití věrnostní karty kdykoliv po účinnosti takové změny Všeobecných podmínek.

6.3.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Věrnostní program.

6.4.
V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Účastníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných zdravotnickými pracovníky, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

 1. 6.4.1. 
  Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

6.5.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem uvedeným v jejich záhlaví. Současně tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti veškeré předchozí podmínky a pravidla vztahující se k věrnostním programům Provozovatele a používání věrnostních karet vydané přede dnem platnosti a účinnosti těchto Všeobecných podmínek.

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.